VIEC LAM QUANG NINH

27 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. tim viec lam Quang Ninh
tim viec chuyen ca 1

2. Tim viec lam Quang Ninh
Minh nam nay 20 tuoi muon tim mot cong viec phu hop voi mjnh nhu nhan vien phuc vu o nha hang hay quan nuoc neu ai co nhu cau hay goi cho mjnh

3. Quang Ninh

4. Thu tuc xin cap chung chi thiet ke ha tang ky thuat do thi uy tin,nhanh g Quang Ninh
VIEN QUAN LY DAO TAO & DAY NGHE ESC Tel:...(Ms Lan) THONG BAO TU VAN CAP CHUNG CHI HANH NGHE THIET KE XAY DUNG TREN TOAN QUOC - Can cu Nghi dinh ...

5. Khai giang lop KE TOAN TRUONG chung chi truong dai hoc kinh te quoc dan c Quang Ninh
VIEN QUAN LY DAO TAO & DAY NGHE ESC Tel:...(Ms Lan) THONG BAO TO CHUC DAO TAO BOI DUONG NGHIEP VU KE TOAN TRUONG DOANH NGHIEP VA KE TOAN TRUONG ...

6. ...Ho so cap nhanh chung nhan bat dong san,moi gioi,dinh gia,quan ly san Quang Ninh
LOP HOC MOI GIOI, DINH GIA, QUAN LY SAN BAT DONG SAN VIEN QUAN LY DAO TAO & DAY NGHE ESC Tel:...(Ms Lan) THONG BAO DAO TAO VA CAP CAC CHUNG CH ...

7. Phuong Lan Dao tao, cap chung chi van hanh lo hoi,xe nang, may xuc toan quoc Quang Ninh
VIEN QUAN LY DAO TAO & DAY NGHE ESC Tel:...(Ms Lan) THONG BAO TUYEN SINH VA CAP CHUNG CHI SO CAP NGHE VAN HANH MAY VA SO CAP NGHE KHAC I. DAO TAO V ...

8. Phuong Lan Dao tao, cap chung chi nghiep vu kinh doanh xang dau va gas Quang Ninh
VIEN QUAN LY DAO TAO & DAY NGHE ESC Phu trach tuyen sinh : Miss Lan :... THONG BAO TUYEN SINH ( V/v Chieu sinh cac khoa hoc boi duong nghiep vu ngan ...

9. Toan quoc Cap chung chi khao sat dia chat cong trinh nhanh gon,uy tin Quang Ninh
VIEN QUAN LY DAO TAO & DAY NGHE ESC Tel:...(Ms Lan) THONG BAO TU VAN CAP CHUNG CHI HANH NGHE KHAO SAT CONG TRINH XAY DUNG DO SO XAY DUNG CAP - Can c ...

10. Khoa hoc chung chi thi nghiem vien uy tin, gia uu dai, moi nhat... Quang Ninh
LOP HOC THI NGHIEM VIEN XAY DUNG VA QUAN LY PHONG THI NGHIEM VIEN QUAN LY DAO TAO & DAY NGHE ESC THONG BAO MO LOP DAO TAO THI NGHIEM VIEN XAY D ...


Trang: 1  [2] [3] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Quang Ninh, viec lam Quang Ninh, tuyen dung Quang Ninh 2016]

Copyright © 2011 by BANME.VN